CLI

                   

E m contru Cighla certamenti
vozzi a Madonna ancora mu nd'assisti,
si no comu si spiega ca nta nenti
ficimu u s'alluntana e nommu u 'insisti ?

Certu,u castedu nostro era potenti,
preparatu pe misi mu resisti;
per Sinan Cighala era na menti,
na mchina di guerra, chi conquisti

ada ndava fattu pe tutta sta terra;
e distruggu gelseti ed agrumeti;
Bovalinu, Cir, Montileoni

furu pe misi contru idu in guerra;
'rrubau cavalli, sradicau vigneti,
'dduvi passau dassau na distruzioni !


CLII

                    

Sei anni prima du Milleseicentu
Cighal vinni a nui; ma nd'assistu
a Madonna; e u briganti sa fuju,
veloci come vinni, comu ventu.

Quandu pigghju nu libru,e leju, e sentu
ca tandu Castelvetere vincu
- u dici Fiore - eu pensu ca criscu
a fedi nostra nta chidu momentu

tantu chi ognunu ndeppi forza e menti
capaci mu respingi e u jetta sutta
stu vecchju musulmanu delinquenti

chi contru a nnui ncia misi propriu tutta;
per non riuscu u cumbina nenti
e si nda ju cu na flotta distrutta.

CLIII

                    

E vincendo Cighàla diventau
Castelvetere forti ed ammirata;
e n'atta bona fama poi pigghjau
quandu pe n'atta vota fu chjamata

mu sarva chisti terri; ed accettau:
da Fabriziu Carafa fu guidata.
A Stilu Campanella preparau
na ribellioni; e gi tutta a vallata

di Precariti, du Stilare, e l'Assi,
era nu rigugghjri di ribelli;
ndavvanu sbarratu tutti i passi

Tommasu Campanella ndava jutu
(-'ccuss si dici- ndava progetti belli!)
perfino Turchi mu nci cerca ajutu.


 


Copyright © 2000 Caulonia 2000 per continuare a cambiare - Tutti i diritti riservati